«Kunnskap for framtida»

Forskingsutvalet (FU)

Forskingsutvalet er leia av rektor og har representantar frå dei fire avdelingane, stipendiatane og studenttinget. Møreforsking Volda AS er observatørar i Forskingsutvalet.

Høgskulestyret har fastsett følgjande mandat for Forskingsutvalet (Sak 4/2013):

 • Gje råd om tiltak og strategiar som kan heve kvaliteten på HVO sitt FoU-arbeid
 • Inspirere til FoU-aktivitet av høg kvalitet, nasjonal og internasjonal publisering, og utstrakt formidlingsverksemd
 • Gi råd om gode rammevilkår for FoU
 • Lage utkast til og følgje opp strategiplan for FoU-arbeidet
 • Lage årleg forskingsmelding som skal handsamast i styret
 • Stimulere til studentaktiv FoU-verksemd
 • Gje råd om stipendiatsatsing
 • Kvalitetssikre og prioritere søknader om eksterne midlar
 • Gi innstilling til styret om forskingsprisen
 • Tildele FoU-stipend
 • Tildele midlar til interne forskingsprogram
 • Godkjenne tildeling av interne FoU-poeng, og vurdere prinsippa for slik fordeling

Innkallingar, saklister og protkoll frå møta er tilgjengelege her.

Forretningsorden for forskingsutvalet.

Forskingsutvalet sine representantar f.o.m. 1.1.2016:

Faste medlemmer:
Eining
Vara
Leiar: 
Rektor Johann Roppen
Rektoratet
 Prorektor Jens Standal Groven

Dekan Odd Ragnar Hunnes
ASH
Dosent Randi Bergem
Professor Inger Marie Okkenhaug
ASH

Dekan Arne Myklebust
AHL
Prodekan Anne Øie
Professor Peder Haug
AHL

Dekan Aud Folkestad (nestleiar)
AKF
Førsteamanuensis Ivar John Erdal
Førsteamanuensis Karen Brænne
AKF
Førsteamanuensis Kjetil L. Høydal
Dekan Audhild Gregoriusdotter Rotevatn
AMF
Prodekan Paul Bjerke
Førsteamanuensis Rolf Werenskjold
AMF
Førsteamanuensis Ellen Lexerød Hovlid
Erlend Walseth
Stipendiatane
Anne Randi Fagerlid Festøy
Karoline Strand
Studenttinget
Christian Tang Christiansen
Lisa Storheim Kalvø
Studenttinget
Trym Nikolas Rimmen
Sakshandsamar og skrivar:
 
 
FoU-koordinator Ola Teige
FoU-adm.
 
Observatørar:
 
 
Direktør Jacob Kjøde jr
Leiing
 
Bibliotekleiar Henriette Hafsaas-Tsakos 
Biblioteket
 
FoU-rådgivar Geir Tangen
FoU-adm.
  • Funksjonstida for dei fagleg tilsette representantane er fire år, frå 1. mars 2013 til 27. februar 2017.
 • Funksjonstida for stipendiatane er to år.
 • Funksjonstida for studentrepresentantane er eitt år.